Privacy

FlexRent, een onderdeel van Kooyman Vastgoed B.V., gevestigd aan De Overtoom 70 te 3353 HC Papendrecht, is verantwoordelijk voor de online verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Overtoom 70
3353 HC Papendrecht
info@flexrent.nl

Persoonsgegevens die wij online verwerken
FlexRent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u de website bezoekt, gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf online verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die online worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij online verwerken
FlexRent heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige op de website www.flexrent.nl, neem dan contact op via info@flexrent.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens online verwerken
FlexRent verwerkt online uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten;
Hoe lang we persoonsgegevens online bewaren
FlexRent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die voortkomen uit een ingevuld formulier binnen 6 maanden na het verwerken van het formulier worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
FlexRent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FlexRent gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FlexRent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FlexRent alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover FlexRent beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flexrent.nl. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek gereageerd.

FlexRent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens online beveiligen
FlexRent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flexrent.nl.